Výsledky návštěv prvního kola obchodů projektu Market Watch

Projekt MarketWatch má za cíl podporovat správné a plné uplatňování požadavků na energetické štítkování spotřebičů a na poskytování předepsaných informací o energetické náročnosti jejich provozu spotřebitelů před tím, než se rozhodnou o jejich koupi.

Energetické štítkování a požadavky na minimální energetickou účinnost výrobků patří mezi základní nástroje ochrany spotřebitelů před vysokými účty za energie a životního prostředí před zbytečným znečištěním.

Kromě samotných technických požadavků na funkční vlastnosti výrobků jsou důležitou součástí předmětné legislativy i požadavky na obsah a formát informací poskytovaných spotřebitelům při prodeji výrobků. Jedná se například o správné umístnění energetických štítků na výrobcích, o poskytování předepsaných informací při prodeji prostřednictvím internetu, a o poskytování dodatečných informací v návodech na obsluhu apod.

V rámci projektu MarketWatch proto partneři z 12 evropských zemí organizují návštěvy náhodně vybraných obchodů, kde monitorují správnost vystavení energetických štítků a dostupnost dalších vybraných informací o energetické náročnosti provozu spotřebičů. Většina národních partnerů, včetně SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s. za Českou republiku, navštíví 10 kamenných a 10 internetových prodejen tři krát v průběhu projektu.

V červenci 2014 jsme na stránky projektu uvedli přehled jednotlivých prodejen (anonymně, ale s vyznačením typu a lokality) a souhrnnou informací o celkové dostupnosti energetických štítků v jednotlivých obchodech.

Zástupci prodejen jsou informování o výsledcích návštěv a obchody s nízkou úrovní informovanosti zákazníků budou opět navštíveny. O souhrnných výsledcích návštěv je informován i příslušný dozorový orgán.

 

Kompletní studie s přehledem národních výsledků návštěv obchodů v anglickém jazyce je k dispozici zde:

http://www.market-watch.cz/wp-content/uploads/2014/06/MarketWatchR1-webres.pdf

Obecné principy výběru jednotlivých typů obchodů jsou k dispozici zde:

http://www.market-watch.eu/resources/most_problematic/

Výsledky kontrol obchodů ze strany Státní energetické inspekce v roce 2013

V roku 2013 bylo provedeno celkem 138 kontrol zaměřených na dodržování náležitostí označování elektrických spotřebičů uváděných na trh energetickými štítky podle § 8 výše uvedeného zákona a dále 4 kontroly, jejichž předmětem bylo dodržování požadavků na ekodesign, tj. § 8a téhož zákona spotřebičů umístěných na tuzemském trhu. Seznamy spotřebičů, na které se vztahuje štítkování a ekodesign, se řídí vyhláškou č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Z výsledků kontrol na štítkování vyplynulo, že u více jak 55 % kontrolovaných obchodů bylo shledáno porušení vyhl. č. 337/2011 spočívající v nesprávném umístění štítku, správnosti na něm uváděných údajů, použité jazykové mutace, či použití příslušného štítku pro daný výrobek obecně. Náležitosti štítků byly kontrolovány např. u ledniček, mrazniček a jejich kombinací, praček, myček nádobí, televizorů ale i u zdrojů světla. Menší počet porušení vyhlášky byl zjištěn u specializovaných a větších obchodníků.

Energetické štítky jsou nástrojem srovnávání energetické náročnosti provozu jednotlivých modelů spotřebičů stejné kategorie a spotřebitelům umožňují se orientovat v jejich energetické náročnosti a být předem informováni o jejich budoucí provozní energetické náročnosti. V poslední době se SEI zaměřila také na velké internetové prodejce, kde se realizuje velká část prodeje a tento segment trhu zatím nebyl podroben kontrole. SEI předpokládá v dalším roce pokračování v kontrolách, zejména směrem k internetovým prodejcům. SEI sleduje další vývoj evropské legislativy v této oblasti a v následujícím roce se bude věnovat dalším výrobkům, na které se vztahuje štítkování, a to klimatizátory a vysavače.

Z pohledu globálního obchodu bylo třeba se zaměřit na kontrolu dovozců z třetích zemí a umísťování výrobků na trh EU a s tím související kontrolu ekodesignu. (To bylo realizováno při kontrole českého dovozu z Číny). Kontroly dodržování požadavků na ekodesign, tj. § 8a, výše uvedeného zákona, se soustředily nejen na kontroly dodavatelů výrobků, ale také na české výrobce.

Zdroj:
Výročná zpráva Státní energetické inspekce ČR za rok 2013
http://www.cr-sei.cz/files/Zprava_o_cinnosti_za_rok_2013_konecna-.pdf